ZASTANÓW SIĘ, CZY STAĆ CIĘ NA UCIECZKĘ Z MIEJSCA ZDARZENIA - Porady - KPP Starachowice

ZASTANÓW SIĘ, CZY STAĆ CIĘ NA UCIECZKĘ Z MIEJSCA ZDARZENIA

Niejednokrotnie zdarza się, że sprawca zdarzenia drogowego ucieka. Gdy kierowca podejmie taką decyzję może narazić się na znacznie poważniejsze problemy natury prawnej i finansowej. Nie dość, że będziesz traktowany jak kierowca, który kierował pod wpływem alkoholu, dodatkowo za zaistniałe szkody w mieniu będzie obciążony za ich wyrównanie przez firmę ubezpieczeniową.

Na uczestnikach wypadków drogowych ciążą obowiązki, które wynikają z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Art. 44 dokładnie określa co powinniśmy robić zaraz po zdarzeniu drogowym.
Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Niektórzy kierowcy po zdarzeniu drogowym decydują się na ucieczkę. Jest to wyjście najgorsze z możliwych. Sprawca odpowiada nie tylko za wykroczenia, ale także za przestępstwo. W dużej mierze zależy to od obrażeń jakich dozna osoba uczestnicząca w zdarzeniu.
Zgodnie z art. 178 §1 kodeksu karnego sprawca, który oddalił się z miejsca zdarzenia podlega surowszej odpowiedzialności. Jest traktowany na równi z kierowcą, który jechał w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego. Za spowodowanie wypadku drogowego w którym inna osoba odniosła ciężkie obrażenia grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć do 8 lat pozbawienia wolności. W tym ostatnim przypadku, gdy kierowca oddali się z miejsca zdarzenia Sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok może zostać podany do publicznej wiadomości.
Dodatkowo sprawca- uciekinier poniesie konsekwencje finansowe. Szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Firmy ubezpieczeniowe pokrywają wszystkie koszty wyrządzonych szkód, a następnie w 100 % domagają się zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy-uciekiniera (tzw. regres). Wszystkie polisy OC zawierają wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa, jeśli szkody są związane z faktem, że ubezpieczony spowodował stratę będąc pod wpływem alkoholu bądź gdy oddali się z miejsca zdarzenia.

Zanim odjedziesz, zastanów się, czy Cię na to stać!!!