PODSTAWY PRACY W PAŚMIE CB - Prewencja - KPP Starachowice

PODSTAWY PRACY W PAŚMIE CB

Aktem prawnym regulującym pracę w paśmie obywatelskim jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Najważniejszym zapisem tego rozporządzenia jest dla CB - radiowców możliwość używania bez pozwoleń radiotelefonów FM/AM z mocą wyjściową 4W i SSB z mocą wyjściową 12W (PEP) w zakresie 26,96-27,41MHz.

POWSZECHNIE PRZYJĘTY REGULAMIN PRACY W PAŚMIE CB:
1. Posiadacz radiotelefonu CB zobowiązany jest do użytkowania go w sposób nie naruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.
2. Właściciel urządzenia CB odpowiada za zgodny z przepisami sposób wykorzystania swojego radiotelefonu również przez innych niż on sam użytkowników.
3. Posiadacz jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia radiotelefonu przed użyciem go przez osoby niepowołane.
4. Przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się czy kanał jest wolny.
5. W paśmie CB niedozwolone jest:

  • nadawanie i rozpowszechnianie informacji o charakterze politycznym, gospodarczym i innych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, wszelkiej propagandy i reklamy oraz wiadomoœci niezgodnych z zasadami współżycia społecznego
  • używanie słów wulgarnych i obraźliwych
  • używanie CB do działalności zarobkowej
  • nadawanie muzyki
  • nadawanie retransmisji
  • nadawanie na kanale, na którym ktoś inny rozmawia
  • używanie jako swojego, w całości lub w części, przydzielonego lub przeznaczonego do przydzielenia komu innemu, oficjalnego znaku wywoławczego.

6. Kanał 9 (27.060 MHz) jest przeznaczony wyłącznie do celów wzywania pomocy i służb ratunkowych.
7. W czasie prowadzenia akcji ratunkowej pierwszeństwo w eterze przysługuje stacjom prowadzącym akcję.
8. Na hasło BREAK należy natychmiast na chwilę zwolnić kanał, w celu umożliwienia nawiązania łączności i uzgodnienia przejścia na inny kanał lub przekazania krótkiej ważnej informacji.
9. Pomiędzy nadawaniem a odbiorem należy zachować krótki, przynajmniej jednosekundowy odstęp.
10. Posiadacz urządzenia CB ma prawo i obowiązek używać lub udostępniać swoje urządzenie dla przekazania wiadomości mających na celu wezwanie i niesienie pomocy.
11. Praca urządzenia CB nie powinna przeszkadzać w pracy innych urządzeń CB.

PRACA W ETERZE
Do posługiwania się radiem CB nie potrzeba żadnych specjalnych kwalifikacji. Wystarczy znać przeznaczenie podstawowych elementów regulacyjnych.
Zakładamy, że mamy podłączoną antenę i zasilanie. Próba nadawania bez podłączonej anteny spowoduje nieuchronnie uszkodzenie stopnia końcowego w nadajniku. Ponieważ awarie tego typu stały się bardzo częste, sprzedawcy wyłączyli je z zakresu gwarancji. Innymi słowy nadawanie bez anteny lub
z anteną źle wyregulowaną narazi nas na spore koszty.

ZWROTY CB
grucha - mikrofon
skrót - zmniejszenie mocy nadawanej
dopałka - dodatkowy wzmacniacz mocy wyjściowej (niedozwolony)
grzejnik - j.w.
kaloryfer - j.w.
radio szerokie - radio o malej selektywności
radio wąskie - radio o dużej selektywności
mobil - samochód ze stacją CB
karnisz - prowizoryczna antena
break - prośba o wejście w rozmowę
GP (wymawiany giep) - antena Ground Piane (z przeciwwagami)
SWR-miarka - reflektometr
magnesówka - antena samochodowa z uchwytem magnetycznym
bazówka - stacjonarne radio CB

SŁOWNIK CB
Bardzo często, a szczególnie wtedy, gdy odbiór jest utrudniony zachodzi potrzeba literowania przesyłanej informacji. Literowanie jest praktycznie regułą przy łącznościach DX-owych. Poniższa tabela zawiera międzynarodowy sposób literowania.

SYSTEM LITEROWY
A Alfa B Brawo C Charlie D Delta E Echo F Foxtrott
G Golf H Hotel I India J Juliett K Kilo L Lima
M Mike N November O Oscar P Papa Q Quebec R Romeo
S Sierra T Tango U Uniform V Victor W Whisky X X-ray
Y Yankee Z Zulu

KOD LICZBOWY
51 - nie daj się złapać 55 - powodzenia 73 - pozdrowienia 88 - ucałowania
99 - spadaj, zjeżdżaj


PASMO OBYWATELSKIE (CB)
Zgodnie z aktualnymi europejskimi przepisami, do dyspozycji użytkowników radia CB wybrano pasmo 27 MHz (11 m), a dokładnie od 26,96 MHz do 27,41 MHz. Pasmo to zostało podzielone na 40 kanałów w odstępach co 10 kHz.
Mimo iż odstępy między kanałami wynoszą 10kHz, są pewne wyjątki. Otóż między wybranymi kanałami (*) mamy odstęp 20 kHz, co oznacza istnienie jakby dodatkowych pięciu kanałów. Te dodatkowe ukryte kanały nazywane są potocznie „dziurami”. Istnieją radia CB, które mają możliwość pracy w „dziurach”. Przeważnie jest to przełącznik zmieniający o + 10 kHz częstotliwość wynikającą z ustawienia danego kanału.

Numer kanału Częstotliwość Numer kanału Częstotliwość
1 26,965 21 27,215
2 26,975 22 27,225
3* 26,985 23 27,555
4* 27,005 24 27,235
5 27,015 25 27,245
6 27,025 26 27,265
7* 27,035 27 27,275
8* 27,055 28 27,285
9 27,065 29 27,295
10 27,075 30 27,305
11 27,085 31 27,315
12* 27,105 32 27,325
13 27,flS 33 27,335
14 27,125 34 27,345
15* 27.135 35 27,355
16* 27,155 36 27,365
17 27,165 37 27,375
18 27,175 38 27,385
19* 27,185 39 27,395
20* 27,205 40 27,405

Do rozmów na dowolne tematy służą prawie wszystkie kanały. Kanałami zastrzeżonymi są:

28 - kanał wywoławczy,
19 - kanał drogowy (kierowcy informują się i sytuacji panującej na drogach),
9 - kanał ratunkowy,

W celu włączenia się do rozmowy na jakimś kanale należy powiedzieć słowo "break", i po odpowiedzi „masz break” można włączyć się w rozmowę.

RODZAJE EMISJI
AM - (modulacja amplitudy) najbardziej popularna modulacja, stosowana w Polsce (i innych krajach tez), obowiązuje na podstawowej czterdziestce, ponieważ praktycznie wszystkie radia CB mają ten rodzaj modulacji; mogą mieć też inne, ale zawsze mają AM.
FM - (modulacja częstotliwości) bardziej odporna na zakłócenia, lecz o nieco mniejszym zasięgu od AM- dobra do łączności ze stacjami które maja w miarę silny sygnał wówczas często jakość łączności jest lepsza niż w AM.
Wstęga, LSB - dolna) z wytłumioną falą nośną, więc nadajnik pracuje tylko wtedy, gdy mówimy coś do mikrofonu. Jest to emisja o największym zasięgu, obowiązuje we wspomnianych wyżej łącznościach DX, (choć na AM/FM też są one możliwe), także na fali przyziemnej osiąga się wyraźnie większe zasięgi łączności ze względu na jej właściwości konieczne jest dokładne dostrojenie się do korespondenta, do czego służy specjalne pokrętło. Emjsję tą posiadają bardziej rozbudowane radia CB.

STROJENIE ANTENY CB
Reflektometr ,czyli SWR-miarkę, podłączamy krótkim przewodem (EXT) do radia, a w drugie gniazdo (ANT) włączamy antenę. Do strojenia używa się kanałów 1, 19 i 40.
Przełącznik FWD/REF ustawić na FWD. Ustawić radio na kanał środkowy (19 lub 20), wcisnąć przycisk nadawania i ustawić pokrętłem kalibracji na SWR-miarce tak, aby wskazówka znalazła się dokładnie na końcu skali a nie opierała się o ściankę.
Następnie przełączamy przełącznik na REF i odczytujemy wartość SWR, Powinna być jak najmniejsza. Czynność powtarzamy na kanałach 1 i 40, Zapisujemy wyniki i jeżeli SWR będzie miał większą wartość na 1 kanale niż na 40 to antenę należy wydłużyć (najczęściej tuleją przy podstawie), a jeżeli na 1 kanale SWR będzie mniejszy niż na 40, należy ją tak skrócić, aby uzyskać równe wartości na kanale 1 i 40 i mniejszej na 19.

OGÓLNIE NALEŻY STWIERDZIĆ, ŻE SWR=1,2 JEST WYNIKIEM DOBRYM, SWR=2,0 DOSTATECZNYM I MOŻLIWYM DO PRZYJĘCIA, SWR=3,0 MOŻE JUŻ SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE NADAJNIKA.
NALEŻY ZAWSZE DĄŻYĆ DO UZYSKANIA JAK NAJLEPSZEGO SWR!!!

TYPOWE ELEMENTY REGULACYJNE I GNIAZDA
VOLUME - regulator siły głosu
OFF - wyłącznik zasilania
SQUELCH (SQ) - blokada szumów
AUTO SQUELCH - automatyczna blokada szumów
CHANNEL ( UPDOWN ) - przełącznik kanałów
RF POWER (RF PWR) - regulacja moc wyjściowej nadajnika
MIC GAIN (GAIN MICRO) - regulacja czułości mikrofonu
RF GAIN - regulacja czułości odbiornika
CBPA - przełącznik zmiany trybu pracy umożliwiający wykorzystanie radia jako megafonu (Public Audio)
CH.LOCK ( F.LOCK ) - blokada przełączania kanałów
CH9 - szybka 9
CH19 - szybka 19
SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma
ANT - gniazdo antenowe
POWER ( DC ) - gniazdo zasilania
EXT - gniazdo zewnętrznego głoœnika lub słuchawek
PA ( PA SP ) - gniazdo zewnętrznego megafonu
MIC - gniazdo mikrofonu.

PAMIĘTAJ, ŻE:
Warunkiem używania radia CB jest ważne posiadanie ważnego świadectwa homologacji!!!!

Pozwolenie wygasa po upływie terminu ważności tego świadectwa!!!!

Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.