Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Skargi i wnioski - KPP Starachowice

Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

SKARGI I WNIOSKI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach

Kontakt:

Al. Armii Krajowej 27, 27-200 Starachowice

nr tel:. 41 2760 206,

nr fax: 41 2760 224 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach jest Pani Małgorzata Kurzępa – pracownik Zespołu Prezydialnego, Kadr, Szkolenia i OIN KPP w Starachowicach.

Kontakt:

Al. Armii Krajowej 27, 27-200 Starachowice

e-mail: iod.starachowice@ki.policja.gov.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.