Oficer Prasowy - Oficer prasowy - KPP Starachowice

Oficer prasowy

sierż. szt. Paweł Kusiak

tel. 47 8043 258 lub  723-192-199


e-mail: rzecznik.starachowice@ki.policja.gov.pl

ZASTĘPUJE

podkom. Monika Żabicka

nr tel. 47 8043 350 lub 723-192-254

 

 

Do zadań Stanowiska Samodzielnego do spraw Prasowo-Informacyjnych należy:

  1. wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej;
  2. wykonywanie czynności z zakresu komunikacji wewnętrznej;
  3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  5. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
  6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i innych jednostek organizacyjnych Policji;
  7. współdziałanie i współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości nieletnich i demoralizacji;
  8. obsługa strony internetowej Komendy w zakresie bieżącej aktualizacji informacji o zdarzeniach, projektach, programach i organizowanych imprezach masowych o charakterze kulturalnym, kulturalno-oświatowym i profilaktycznym.