Obsługa interesantów - KPP Starachowice

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów

Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach i jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 15:00 do 16:00.

Ponadto interesanci są przyjmowani codziennie przez Naczelników Wydziałów w godz. 7:30 do 15:30.

Skargi i wnioski obywateli przez całą dobę przyjmuje Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Skargi mogą być wnoszone między innymi pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie. Skargi i wnioski przesłane pocztą lub drogą elektroniczną powinny zawierać adres , na który zostanie przesłane zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 27
27 – 200 Starachowice

Skargi kierowane pocztą elektroniczną:

kontrola.starachowice@ki.policja.gov.pl
starachowice@ki.policja.gov.pl

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni. Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia. Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne. W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.