Uroczystości na Wykusie - Aktualności - KPP Starachowice

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości na Wykusie

Data publikacji 18.06.2018

W sobotę na polanie „Wykus” w lasach siekierzyńskich już po raz kolejny odbyły się uroczystości upamiętniające walki świętokrzyskich partyzantów oraz ofiarę i bohaterstwo żołnierzy Armii Krajowej. Podkom. Mariusz Koziarski antyterrorysta z Wrocławia, płk Arnaud Beltrame francuski policjant, bohater zastrzelony przez napastnika na południu Francji oraz nadkom. Grzegorz Chuchmała z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, zostali wyróżnieni honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”.

Pod­czas corocz­nych uro­czy­sto­ści na leśnej pola­nie „Wykus” upa­mięt­nia­­cych walki świę­to­krzy­skich par­ty­zan­tów oraz boha­terstwo i ofiarę żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej, nastą­piło nada­nie Poli­cyj­nej Odz­naki „Ponu­rego”. W tej podnio­słej chwili uczest­ni­czyli: Komen­dant Woje­wódzki Poli­cji w Kiel­cach insp. Dariusz Augu­sty­niak, Dyrek­tor Biura Histo­rii i Tra­dy­cji Poli­cji KGP nad­kom. Krzysz­tof Musie­lak, Dyrek­tor Biura Kry­mi­nal­nego KGP nad­kom. Piotr Janik, Komen­dant Woje­wódzki Poli­cji we Wro­cła­wiu nadinsp. Tomasz Tra­wiń­ski, Woje­woda Świę­to­krzy­ski Agata Woj­ty­szek, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego Adam Jaru­bas oraz przed­sta­wi­ciel Mini­ster­stwa Obrony Naro­do­wej Łukasz Kudlicki.

Uro­czy­sto­ści roz­po­częły się od wpro­wa­dze­nia sztan­da­rów oraz wystą­pie­nia Macieja Ray­za­chera, który opi­sał pogrzeb Jana Piw­nika „Ponu­rego”. Po mszy świę­tej nastą­piło nada­nie Poli­cyj­nej Odz­naki „Ponury” zasłu­żo­nym poli­cjantom, któ­rzy wyka­zali się nie­prze­ciętną odwagą, brali czynny udział w rato­wa­niu ludz­kiego życia lub dzia­łali ze szcze­gól­nym poświę­ce­niem.

W tym roku odz­na­czono trzech funk­cjo­na­riu­szy. Jed­nym z nich był Naczel­nik Wydziału Kry­mi­nal­nego Komendy Miej­skiej Poli­cji w Kiel­cach nad­kom. Grze­gorz Chuch­mała. Dzięki jego ini­cja­ty­wie wie­lo­krot­nie usta­lono spraw­ców naj­cięż­szych prze­stępstw, a osią­gnię­cia w okre­sie kie­ro­wa­nia wydzia­łem przy­czy­niły się do wzro­stu poczu­cia bez­pie­czeń­stwa wśród lokal­nego spo­łe­czeń­stwa, a także do wzro­stu posza­no­wa­nia prawa i wzmoc­nie­nia wize­runku Poli­cji.

Pośmiert­nie odz­na­czeni zostali funk­cjo­na­riu­sze Poli­cji, pod­kom. Mariusz Koziar­ski, boha­ter który zgi­nął na służ­bie pod­czas akcji zatrzy­ma­nia nie­bez­piecz­nych prze­stęp­ców oraz płk Arnaud Bel­trame fran­cu­ski poli­cjant, zastrze­lony przez napast­nika w Tre­bes na połu­dniu Fran­cji który boha­ter­sko oddał życie, ratu­jąc zakład­niczkę.

Głów­nymi orga­ni­za­to­rami spo­tka­nia na Wyku­sie byli: Śro­do­wi­sko Świę­to­krzy­skich Zgru­po­wań Par­ty­zanc­kich Armii Kra­jo­wej „Ponury” – „Nurt” oraz Obwód Świę­to­krzy­ski Związku Har­cer­stwa Rze­czy­po­spo­li­tej. W przed­się­wzię­cie jak co roku włą­czyła się świę­to­krzy­ska Poli­cja. Całą uro­czy­stość uświet­nił występ orkie­stry OSP z Bodzen­tyna.

W ramach uro­czy­sto­ści w pią­tek w Miej­sko – Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Wąchocku odbył się panel histo­ryczny doty­czący powtór­nego pogrzebu „ Ponu­rego” zor­ga­ni­zo­wa­nego w 1988 r. przez śro­do­wi­sko „Ponury” – „Nurt” oraz rodzinę „Ponu­rego”. Póź­niej wszy­scy spo­tkali się przed Ławeczką „Hal­nego” w Sta­ra­cho­wi­cach, gdzie śpie­wano pie­śni patrio­tyczne.